۱۳۹۰ مهر ۲۱, پنجشنبه

The Girl with the Dragon Tattoo

این یکی را هم هنوز در میانه اش هستم. کتاب معروفی بود. در یک کتاب فروشی دیدم و بعدتر نسخه ی الکترونیک اش را خریدم. تازگی فهمیدم که دیوید فینچر هم فیلمش را ساخته است و احتمالا دسامبر برای نمایش بیرون خواهد آمد.
از آن کتاب هایی است که آدمی آخر شب می تواند بخواند و زیاد فکر نکند و پیش برود. داستان تا اینجایش جذاب است. می شود چیزهایی را حدس زد. جرم، جنایت، خیانت، گناه و عشق دارد. درون مایه های دیگر قصه ها. نویسنده سوئدی است و داستان در سوئد اتفاق می افتد.
نکته ی خاصی به نظرم نمی رسد برای ذکر. اما خب داستان آن قدر خوب نوشته شده است که توصیه کنم خواندنش را. آن قدر هم خوب بوده است که لابد دیوید فینچر به این نتیجه برسد که فیلمش را بسازد. طبق تجربه ای قدیمی توصیه می کنم قبل از این که فیلم بیرون بیاید کتاب را بخوانید. اقتباس های ادبی اند دیگر، هیچ وقت آن نمی شوند که باید.